GOL.GE Forum: თეატრი - GOL.GE Forum

Jump to content

 • (58 Pages)
 • +
 • « First
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • Last »
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

თეატრი თქვენი აზრი ქართულ თეატრზე

გამოკითხვა: romeli teatri mogcont? (199 -მა მომხმარებელმა მიიღო მონაწილეობა)

romeli teatri mogcont?

 1. rustaveli (63 votes [31.66%])

  Percentage of vote: 31.66%

 2. marjanishvili (37 votes [18.59%])

  Percentage of vote: 18.59%

 3. kinomsaxiobta (12 votes [6.03%])

  Percentage of vote: 6.03%

 4. sardapi (21 votes [10.55%])

  Percentage of vote: 10.55%

 5. tavisupali (39 votes [19.60%])

  Percentage of vote: 19.60%

 6. samepo (5 votes [2.51%])

  Percentage of vote: 2.51%

 7. axmeteli (1 votes [0.50%])

  Percentage of vote: 0.50%

 8. modzraobis (6 votes [3.02%])

  Percentage of vote: 3.02%

 9. pantomimis (10 votes [5.03%])

  Percentage of vote: 5.03%

 10. teatri atonelze (5 votes [2.51%])

  Percentage of vote: 2.51%

Vote Guests cannot vote

#2001 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 20 September 2009 - 01:27 AM

ბილეთებს რაც შეეხება სავარაუდოდ 20დან გაიხსნება სალაროები ზეგ გავივლი თეატრში და ვიკითხავ ალბათ.... : )


http://www.tbilisiinternational.ge/

2009 წლის 26 სექტემბერს,21 საათსა და 30 წუთზე, გაიმართება ”თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი”-ს ცერემონიალური გახსნა სასტუმრო ”რადისონ სას”-ში

7/9/2009

საერთაშორისო


რომეო და ჯულიეტა


OKT Teatri, litva
reJisori oskaras korSunovasi
bileTis fasi: 21/18/11 lari
kote marjaniSvilis saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatri
misamarTi marjaniSvilis #8
tel: +995 32 955 966
speqtaklis xangrZlivoba 3 saaTi da 30 wuTi (SesvenebiT)
qarTuli da inglisuri subtitrebiთ
bileTebi iyideba Teatris salaroSi

დასაწყისი 20:00 saaTze30/9/2009

საერთაშორისო


ქარიშხალი

uiliam Seqspiri
TEATR NOWI IM. TADEUSZA LOMNICKIEGO, POZNAN, poloneTi
reJisori ianuS viSnievski
bileTis fasi: 21 /18/ 11 lari
kote marjaniSvilis saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatri
misamarTi: marjaniSvilis #8
tel: +995 32 955 966
speqtaklis xangrZlivoba 85 wuTi, Sesvenebis gareSe
qarTuli da inglisuri subtitrebiT
bileTebi iyideba Teatris salaroSi

დასაწყისი 19:00 saaTze3/10/2009

საერთაშორისო


ფაუსტი

Teatraluri kompania “MENO FORTAS”, litva
reJisori eimuntas nekroSiusi
bileTis fasi: 21 / 18 / 11 lari
kote marjaniSvilis saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatri
misamarTi: marjaniSvilis #8
tel: +995 32 955 966

speqtaklis xangrZlivoba 4 saaTi (2 SesvenebiT)
qarTuli da inglisuri subtitrebiT

bileTebi iyideba Teatris salaroSi

დასაწყისი 19:00 saaTze4/10/2009

საერთაშორისო


მოცეკვავე დერვიშები

Istambul SEMA GROUP, OZ Productions ,
TurqeTi


dasawyisi 20:00 saaTze
bileTis fasi: 21/18/11 lari
saqarTvelos erovnuli musikaluri centri
mis: d. aRmaSeneblis #127

salaros tel:

დასაწყისი 20:00 saaTze


5/10/2009

საერთაშორისო


ნიღაბი


baqos pantomimis saxelmwifo dramatuli Teatri, azerbaijani
reJisori baxtiar xanizade
bileTis fasi: 18/ 11 /14 lari
kote marjaniSvilis saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatri
misamarTi: marjaniSvilis #8
tel: +995 32 955 966
bileTebi iyideba Teatris salaroSi
speqtaklis xangrZlivoba 75 wuTi, Sesvenebis gareSe

დასაწყისი 20:00 saaTze6/10/2009
7/10/2009
საერთაშორისო


ისე,რა...


COMPAGNIE DES LOUPS. COPRODUCTEURS: EUROKAZ FESTIVAL and LA
COMMUNAUTE INAVOUABLE
speqtaklis xangrZlivoba 60 wuTi, Sesvenebis gareSe
safrangeTi, xorvatia
reJisori branko brezoveCi
bileTis fasi: 18 lari
speqtali Catardeba sastumro "radison sas"-Si
misamarTi: vardebis moedani #1
tel:+995 32 40 22 00
qarTuli da inglisuri subtitrebiT

დასაწყისი 20:00 saaTze8/10/2009
9/10/2009
საერთაშორისო


ზიგმუნდის ოინები

Company Philipe Genty, safrangeTi
reJisori filip Janti
bileTis fasi: 18/ 14 lari

griboedovis Teatri
mcire scena
misamarTi: rusTavelis #2
salaros tel: +995 32 93 11 06
qarTuli da inglisuri subtitrebiT

დასაწყისი 20:00 saaTze12/10/2009

საერთაშორისო


ჰეტეროფილი

Weimer Theatre, SvdeTi
reJisori kristina ozounidisi
bileTis fasi: 18 lari

sastumro RADISSON SAS
misamarTi: vardebis moedani #1
tel:+995 32 40 22 00
qarTuli da inglisuri subtitrebiT

დასაწყისი 20:00 saaTze13/10/2009

საერთაშორისო


”... და ნამდვილი ციხე”

uiliam Seqspiris “hamleti”-s mixedviT
erevnis mozardmayurebelTa saxelmwifo Teatri, somxeTi
reJisori akof kazanCiani
bileTis fasi: 21/ 18/ 11 lari

SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatri
mcire scena
misamarTi: SoTa rusTavelis gamz. #17
tel:+995 32 93 65 83
speqtaklis xangrZlivoba 75 wuTi, Sesvenebis gareSe
qarTuli subtitrebiT
bileTebi iyideba Teatris salaroSi

დასაწყისი 19:45 saaTze13/10/2009
14/10/2009
15/10/2009საერთაშორისო


შინელი

Gecko Company, didi britaneTi
reJisori amit lahavi
dasawyisi 20:00 saaTze
bileTis fasi: 21 / 18 da 11 lari

marjaniSvilis Teatri
didi scena
mis: marjaniSvilis #8
salaros tel: +995 32 955 966

დასაწყისი 20:00 saaTze15/10/2009

საერთაშორისო


ღია წრე

Theatre Laboratory OPEN CIRCLE, litva
reJisori aidas giniotisi
Tavisufali daswreba
Tavisufali Teatri
misamarTi: SoTa rusTavelis gamz. #2
tel: +995 32 98 58 21
speqtklias xangrZlivoba daaxloebiT 90 wuTi, Sesvenebis gareSe
qarTuli da inglisuri subtitrebiT

დასაწყისი 20:00 saaTze >>>15/10/2009

საერთაშორისო


ვოიცეკი

Sadari Movement Laboratory, korea
reJisori do-van imi
dasawyisi 19:45 saaTze
bileTis fasi: 21/ 18 /11 lari
SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatri
didi scena
misamarTi: SoTa rusTavelis gamz. #17
tel:+995 32 93 65 83
speqtkalis xangrZlivoba 80 wuTi, Sesvenebis gareSe
qarTuli da inglisuri subtitrebiT

დასაწყისი 19:45 saaTze15/10/2009

საერთაშორისო


PALAE WOMANHOOD STORY

Jeong-ho Nam & KNUA Choreography Troop, korea

qoreografi nam joeng-ho

bileTis fasi 11 lari

SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatri

misamarTi: SoTa rusTavelis gamz. #17

tel:+995 32 93 65 83

speqtaklis xangrZlivoba 35 wuTi, Sesvenebis gareSe

დასაწყისი 18:00 saaTze


18/10/2009

საერთაშორისო


infinita

Company Family Floze, germania
dadgma: haio Suleri, maikl vogeli
dasawyisi: 20:00 saaTze
bileTis fasi: 21 / 18 / 11 lari

samefo ubnis Teatri
misamarTi: gia abesaZis #3
tel: +9995 32 92 38 70

დასაწყისი 20:00 saaTze

9/10/2009

ქართული


,,სტუმარ მასპინძელი”

პანტომიმის თეატრი
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი (სხვენი)
damdgmeli reJisori da musikaluri gamformebeli:
amiran SalikaSvili
mxatvari: mamia malazonia

warmodgena erT moqmedebad

დასაწყისი 12:00 საათზე >>>9/10/2009

ქართული


,,სხვისი შვილები”


samefo ubnis Teatri

piesis avtori: daviT gabunia
reJisori: daTa TavaZe
scenografia: nino maRlakeliZe
monawileoben: qeTa SaTiriSvili, paata inauri, ana wereTeli, giorgi yorRanaSvili, salome maisaSvili, soso xvedeliZe, natuka kaxiZe, daTa TavaZe, iako Wilaia, kato kalatoziSvili
დასაწყისი 15:30 საათზე >>>9/10/2009

ქართული


cxovreba TamaSia


pantomimuri novelebi erT moqmedebad
damdgmeli reJisori: gogi osefaSvili
kostiumebis mxatvari da musikaluri gaformeba: qeTi qitiaSvili
9 ოქტომბერი, paraskevi
ცენტრალური საბავშვო თეატრი
mcire scena
მის. დ.აღმაშენებელის გამზ.99/1
dasawyisi: 15:30 saaTze
სპექტაკლის ხანგრძლივობა 60 წუთი, შესვენების გარეშე
Teatris mmarTveli mixeil anTaZe
samxatvro xelmZRvaneli giga lorTqifaniZeდასაწყისი 15:30 საათზე >>>9/10/2009

ქართული


ფაუსტი

reJisori: levan wulaZe


დასაწყისი 15:30 საათზე >>>9/10/2009

ქართული


ca laJvardi

qarTuli xalxuri simRera
damdgmeli reJisori: gela kandelaki

rusTavelis Teatri
(eqsperimentuli scena)
mis: rusTavelis #17
xangrZlivoba 1 sT., Sesvenebis gareSe
tel: +995 32 93 65 83დასაწყისი 17:30 საათზე >>>9/10/2009

ქართული


ბიდერმანი და ცეცხლისწამკიდებელნი

კომედია ორ მოქმედებად მორალის გარეშე

დამდგმელი რეჟისორი - რობერტ სტურუა
რეჟისორი - გურამ ბრეგაძე
კომპოზიტორი - გია ყანჩელი
მხატვარი - გოგი ალექსი-მესხიშვილი
rusTavelis Teatri
mis: rusTavelis gamz. #17
dasawyisi: 19:45 sT.
speqtaklis xagrZlivoba: 2 saaTi da 40 wuTi, erTi SesvenebiT
telefoni da faqsi: +995 32 933 818

დასაწყისი 19:45-22:45 საათზე >>>და დოიაშვილის მაკბეტი იქნება კიდევ 14 ოქტომბერს რატომღაც საიტზე არ ეწერა.


დაააააააა სემინარებიიიიიიიიიიიიიიიი

5, 6, 7,8 და 9 ოქტომბერს- იან ჰერბერტის სემინარები ”არტ კრიტიციზმში”

10,11,12 და 13 ოქტომბერს ერიკ დე სარიას ვორკშოპები "Techniques Philippe Genty".

12 ოქტომბერი როუზ ფენტონისა და გუნდეგა ლავინიას სემინარი " Philosophy and Practice of Festivals".

14 ოქტომბერი- გრაჰამ ბრენდონისა და ჯეიმს სტივენსონის ”ფოტო ვორკშოპი”

ამ პოსტში ცვლილებები შეიტანა Nicola Conte: 20 September 2009 - 01:28 AM

nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
1

#2002 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   annta Icon

 • გრძელფეხება ბულგარელი
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 12088
 • რეგისტრაცია: 13-December 08

Posted 20 September 2009 - 03:54 PM

ახლა "ბუმაჟნიკი" გადმოვატრიალე და აღმოცნდა რომ სულ 12 ლარი და 30 თეთრი მაქვს... ჰოდა 12 ლარად და 30 თეთრად რამე თეატრი მომივა? unsure.gif

ვინმემ მიყიდეთ რა თეატრი.. user.gif
War!
I am Fire!
”სმაილიკი” თვალში მედიდება...
0

#2003 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 20 September 2009 - 09:10 PM

QUOTE(annta @ Sep 20 2009, 03:54 PM)
ახლა "ბუმაჟნიკი" გადმოვატრიალე და აღმოცნდა რომ სულ 12 ლარი და 30 თეთრი მაქვს... ჰოდა 12 ლარად და 30 თეთრად რამე თეატრი მომივა? unsure.gif

ვინმემ მიყიდეთ რა თეატრი.. user.gif
View Post


გირჩევ ან რომეო და ჯულიეტაზე წამოხვიდე ან ფაუსტზე მაგ 12 ლარით! 11ად ბილეთს იყიდი ლარი გზის გული 30 თეთრად ბულკს დაითრევ და მაგარ დროსაც გაატარებ! Ramsho.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
1

#2004 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 22 September 2009 - 07:54 PM

მოკლედ ვისაც აინტერესებდა ფესტივალის ბილეთების შესახებ. ბილეთის შეძენა სპექტაკლზე შეგიძლიათ მხოლოდ იმ თეატრში რომელ თეატრშიც ტარდება სპექტაკლი. სხვა თეატრებში ვერ შეიძენთ. აბონიმენტები აღარ არის.

ბილეთების ფასია ყველგან 11, 18 და 21 ლარი : )

ამ პოსტში ცვლილებები შეიტანა Nicola Conte: 22 September 2009 - 07:55 PM

nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
1

#2005 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 23 September 2009 - 02:32 PM

ე.ი როემე და ჯულიეტაზე ვერ მივდივარ., .,
30 ში მანდ ვარ, ქარიშხალზე!


მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2006 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 24 September 2009 - 07:26 PM

ვიყიდე უკვეეე jumr.gif jumr.gif
მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2007 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 26 September 2009 - 02:13 AM

QUOTE(ანა @ Sep 24 2009, 07:26 PM)
ვიყიდე უკვეეე  jumr.gif jumr.gif
View Post


მე კიდე რომეო და კულიეტას სუბტიტრებს ვაკეთებ დავიტანჯე!!! user.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
1

#2008 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   annta Icon

 • გრძელფეხება ბულგარელი
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 12088
 • რეგისტრაცია: 13-December 08

Posted 26 September 2009 - 02:17 AM

QUOTE(ანა @ Sep 24 2009, 07:26 PM)
ვიყიდე უკვეეე  jumr.gif jumr.gif
View Post


გაგვიზიარე შთაბეჭდილებები, სპეკტაკლს რომ ნახავ...

”ქარიშხალი” რთული პიესაა... user.gif
War!
I am Fire!
”სმაილიკი” თვალში მედიდება...
0

#2009 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 26 September 2009 - 09:29 PM

QUOTE(Nicola Conte @ Sep 26 2009, 01:13 AM)
მე კიდე რომეო და კულიეტას სუბტიტრებს ვაკეთებ დავიტანჯე!!!  user.gif
View Post
მე ტირებს მაინც არ ვკითხულობ ხოლმე. laugh.gif
ფაისტზე ავიგებ კიდე ბილეთს და კორეელების ვეშიც მაინტერესებს, თუ მოვახერხე.
QUOTE(annta @ Sep 26 2009, 01:17 AM)
გაგვიზიარე  შთაბეჭდილებები, სპეკტაკლს რომ ნახავ...

”ქარიშხალი” რთული პიესაა... user.gif
View Postcave.gif
ხო რთული პიესაა., და ძაან მაინტერესებს, თან მემგონი დეკორაციაც არ არის განსაკუთრებული და არც კოსტუმები.
მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2010 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 27 September 2009 - 12:38 AM

QUOTE(ანა @ Sep 26 2009, 09:29 PM)
მე  ტირებს მაინც არ ვკითხულობ ხოლმე. laugh.gif
ფაისტზე ავიგებ კიდე ბილეთს და კორეელების ვეშიც მაინტერესებს, თუ მოვახერხე.
cave.gif
View Post


კორეელების ვოიცეკი მაგარიაო!!! ამბობენ!!! : )


დღეს გახსნა იყო შეგნებულად არ დავესწარი იმიტო რო არ მევასება ეგეთი Fოე Fოე დვიჟენიები! biggrin.gif

nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
1

#2011 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   annta Icon

 • გრძელფეხება ბულგარელი
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 12088
 • რეგისტრაცია: 13-December 08

Posted 27 September 2009 - 10:57 AM

QUOTE(ანა @ Sep 26 2009, 09:29 PM)
ხო რთული პიესაა., და ძაან მაინტერესებს,  თან მემგონი დეკორაციაც არ არის განსაკუთრებული და არც კოსტუმები.
View Post


ანუ ”იაფად უნდათ, გამოვიდნენ”?
War!
I am Fire!
”სმაილიკი” თვალში მედიდება...
0

#2012 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 27 September 2009 - 04:57 PM

ეხლა მოვედი თეატრიდან რომეო და ჯულიეტას რეოპეტიცია დაიწყოოო!!! დეკორაცია აქვთ რაღაცა უგიჟესი! Ramsho.gif

საღამოს 8_ზე იუჰუუუუუ იწყებააა!!!! TheHound.gif TheHound.gif TheHound.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
1

#2013 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 28 September 2009 - 06:07 PM

ნიკოლაა, როგორ ჩაიარა სპექტაკლმა??
დაწერე რააააა.
მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2014 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 29 September 2009 - 07:39 AM

საღამოს აუცილებლად დავწერ რა ხდებოდა და როგორი იყო სპექტაკლი და ასე შემდეგ... JohnDeacon.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2015 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 02 October 2009 - 08:15 PM

ე.ი ქარიშხალზე დავწერ ჩემ აზრს.
ცუდი სპექტაკლი იყო, საფესტივალო სპექტაკლი ნაღდად არ იყო. პიესა რომ დაღეჭილი მქონდა, მაინც ვერ გავიგე
და ვისაც არ ექნებოდა წაკითხული დარწმუნებული ვარ რა ცუდ პონტში იქნებოდა, იმიტომ არ ვამბომ რომ ის არ დამხვდა რაც პიესაში წერია და სიტყვა სიტყვიტ არ გადმოიტანეს სცენაზე, მაგრამ ქარიშხალი ისეტი რტული პიესააა, ზაან მარტივად იყო გადაწყვეტილი, გამოდიოდნენ მსახიბები და ტექსტს არახუნმებდნენ და ეგ იყო, არანაირი ქმედება არ იყო, მერე პროსპერო ისეთი პერსონაჯია საკმაოდ ძლიერი ., მთელი ამბები ხდება, საკმაოდ საინტერესო ურტიერთობებია, არაფერი არ იყო აქ. პროსპეროობა ბოლო კალიბანმა უფრო შეითავსა. ან საერტოდ ვერ მივხვდი ბოლოს ის თუ კალიბანი იყო, ისიც ვერ მჯივხვდი ის ქირურგები და ფეხმძიმე ქალი პრიჩომ. მოკლედ არ მომეწონა. ეღთადერთი რამაც მომხიბლა სცენაზე მაყურებლის აყვანა იყო. (გადაწყვეტა)
დღეს ფაუსტზე ავიღე ბილეთი. იმედია ნეკროშიუსი არ გამიმტყუნებს იმედს.

მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2016 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 02 October 2009 - 10:05 PM

ეხლა მოვედი ფაუსტის რეპეტიციიდან სულმა წამძლია და ორი წუთით შევავლე თვალი... საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ....

ქარიშხალს რაც შეეხება ცუდი სპექტაკლი არ იყო პროსტა ენა არ მესმოდა და ვერ გავიგე... გადაწყვეტა კიდე არ ჰქონდა ნამდვილად მაგ სპექტაკლს უფრო ჰეპენინგს გავდა... თან კიდე მარტო ქარიშხალის მიხედვით არ იყო სახარებიდანაც იყო და კიდე რამოდენიმე თანამედროვე რომანიდან... რავიცი ვინც პოლონური იცოდა კაი სპექტაკლი იყოო მითხრა და არც ჩანდა რომ ცუდი იყო ან ბანძობა ან რავი... პროსტა ვერაფერი ვერ გავიგე რა!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

რაც შეეხება "რომეო და ჯულიეტას" მშვენიერი სპქეტაკლი იყო. ძალიან მაგარი გადაწყვეტა ჰქონდა ვითომ მონტეკებს და კაპულეტებს პიცერიები აქვთ გახსნილი და ერთმანეთს ეჯიბრებიან ვის უფრო მაგარი ხარისხის ცომი აქვს ანუ კონკურენცია აქვთ ერთმანეთში და მაგიტომ ექიშპებიან მერე ეს ქიშპი გადადის უკვე მტრობაში და სისხლისღვრაში. მაგარი ხულიგნური სპექტაკლი იყო თავისი ცომის და ფქვილის სროლებით და ასე შემდეგ... პროსტა ერთი მომენტი იყო რომ პირველი მოქმედება ფაქტიურად კომედია გამოვიდა და მეორე მოქმედებაში უცებ ყველა დასერიოზულდა და უი ეს შექსპირმა კომედიად კი არ ტრაგედიად დაწერაო და ყველამ სერიოზულად დაიწყო თამაში... საკაიფო იყო ძააან მეორე მოქმედება ცოტა მონოტონური და გაწელილი რო არ ყოფილიყო... ძაან ამგარი სახეები შეამენს მერკუციომ, ბენვოლიომ, ძიძამ, ჯულიეტამ ეგეთი მურთხი და უმუღამო რომეო არ მყავდა ნანახი მარა ეგეც თავისებური გადაწყვეტა იყო ალბათ! მოკლედ გაასწორა! Ramsho.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2017 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Post icon  Posted 03 October 2009 - 12:17 AM

QUOTE(Nicola Conte @ Oct 2 2009, 09:05 PM)
ეხლა მოვედი ფაუსტის რეპეტიციიდან სულმა წამძლია და ორი წუთით შევავლე თვალი... საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ....

ქარიშხალს რაც შეეხება ცუდი სპექტაკლი არ იყო პროსტა ენა არ მესმოდა და ვერ გავიგე... გადაწყვეტა კიდე არ ჰქონდა ნამდვილად მაგ სპექტაკლს უფრო ჰეპენინგს გავდა... თან კიდე მარტო ქარიშხალის მიხედვით არ იყო სახარებიდანაც იყო და კიდე რამოდენიმე თანამედროვე რომანიდან... რავიცი ვინც პოლონური იცოდა კაი სპექტაკლი იყოო მითხრა და არც ჩანდა რომ ცუდი იყო ან ბანძობა ან რავი... პროსტა ვერაფერი ვერ გავიგე რა!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

View Post
არა ენის გამო არაააა.,
ქარიშხალი ცუდი სპექტაკლი იყო!

ამ პოსტში ცვლილებები შეიტანა ანა: 03 October 2009 - 12:17 AM

მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2018 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 03 October 2009 - 12:40 PM

რავი აი მაგალითად ის ფეხმძიმე ქალი სამ გმირს ერთდროულად თამაშობდა და ეს გმირები ერთმანეთთან საუბრობდნენ! biggrin.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2019 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   gebriel Icon

 • Weeping Angel
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Moderators
 • პოსტები: 16605
 • რეგისტრაცია: 06-October 07

Posted 03 October 2009 - 01:08 PM

თქვენა და ხომ არ იცი ვაკის სარდაფი როდის დაიწყებს მუშაობას unsure.gif
| + O + ∆ = Deathly Hallows ϟ

მწერ აცივდაო
თურმე ქარიც დაჰქრის ვერაგი
აქ, კარადაში,შენს ეულად დარჩენილ კაბას
გავიხადე დამოვახურე
ჩემი პერანგი.
0

#2020 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 03 October 2009 - 01:13 PM

QUOTE(Nicola Conte @ Oct 3 2009, 11:40 AM)
რავი აი მაგალითად ის ფეხმძიმე ქალი სამ გმირს ერთდროულად თამაშობდა და ეს გმირები ერთმანეთთან საუბრობდნენ! biggrin.gif
View Post
კარგი რაა ნიკოლა რა 3 გმირს საეღტოიდ ვერ გავიგე მაგ ქალის ფუნქა, და ერტი კიდევ მტავარი გმირი პროსპერო რას აკეტებდა. აი ვტქვად ამოგვეგო სპექტაკლიდან აი რა დაკლდებოდა სპექტაკლს? არც არაფერი., არა და ისეთი მნიშვნელოვანი პერსონაჯია, ტუნდაც ალონზო ნეაპოლისმეფე, აი ისე ქონდატ გაკეტებული რო , აი მაგატ გარეშეც იქნებოდა სპექტაკლი და იბოდიალებდნენ ის მგზავრები,. ის სულები და რავი ., ან ის სიცილის გაკვეთილიო მოკლედ აი მაგარი უაზრობა იყო აი ზალიან უაზრობააა. და მე სახარებიდან იქ ვერაფერი ვერ დავინახე.
მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2021 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   gudmundsdotiri Icon

 • ...და მიაპობს ტალღებს
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Moderators
 • პოსტები: 6886
 • რეგისტრაცია: 27-January 08

Posted 03 October 2009 - 05:23 PM

ნიკოლა კონტე

უცხოელთაგან რომლებს მირჩევ? ერთი სპექტაკლისთვის მაინც მობაგროვებ ფულს და აუცილებლად წავალ. smile.gif
My mother she butchered me,
My father he ate me,
My sister, little Ann Marie,
She gathered up the bones of me
And tied them in a silken cloth
To lay under the juniper.
Tweet twee, what a pretty bird am I!
0

#2022 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 03 October 2009 - 11:38 PM

QUOTE(ანა @ Oct 3 2009, 01:13 PM)
კარგი რაა ნიკოლა რა 3  გმირს საეღტოიდ  ვერ გავიგე მაგ  ქალის  ფუნქა, და ერტი კიდევ  მტავარი  გმირი პროსპერო რას აკეტებდა. აი ვტქვად ამოგვეგო  სპექტაკლიდან აი რა დაკლდებოდა სპექტაკლს? არც არაფერი., არა და ისეთი მნიშვნელოვანი პერსონაჯია, ტუნდაც ალონზო  ნეაპოლისმეფე, აი ისე ქონდატ  გაკეტებული რო , აი მაგატ  გარეშეც იქნებოდა სპექტაკლი და იბოდიალებდნენ  ის მგზავრები,.  ის სულები და რავი  ., ან ის სიცილის გაკვეთილიო მოკლედ  აი მაგარი  უაზრობა იყო აი ზალიან უაზრობააა. და მე სახარებიდან  იქ ვერაფერი ვერ დავინახე.
View Post


სახარებიდან იყო ტექსტები და კიდევ საიდუმლო სერობა შუაში სისხლიანი თავით რაც შეეხება პერსონაჟების ამოღებას ეგ ზუსტად რომ ჰეპენინგია ანუ იგივე რაც არის მხატვრობაში კონცეპტუალიზმი. ჰეპნინგი ანუ მოქმედება აზრის გარეშე მოქმედება პირობითობების გარეშე და მოცილებული ყოველგვარ მორალს... მარა ნუ რავი... მოკლედ რავი ჩემთვის საინტერესო იყო პროსტა ენა არ ვიცოდი რა... : )
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2023 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 04 October 2009 - 12:14 AM

QUOTE(Nicola Conte @ Oct 3 2009, 10:38 PM)
სახარებიდან იყო ტექსტები და კიდევ საიდუმლო სერობა შუაში სისხლიანი თავით რაც შეეხება პერსონაჟების ამოღებას ეგ ზუსტად რომ ჰეპენინგია ანუ იგივე რაც არის მხატვრობაში კონცეპტუალიზმი. ჰეპნინგი ანუ მოქმედება აზრის გარეშე მოქმედება პირობითობების გარეშე და მოცილებული ყოველგვარ მორალს... მარა ნუ რავი... მოკლედ რავი ჩემთვის საინტერესო იყო პროსტა ენა არ ვიცოდი რა... : )
View Post
კაცაო მაგას ტავი გავანებოტ და დაშტერებული მოვედეი ფუსტიდან. გრედხენმა გადამრია და გამომატაყვანა, როგორ ქონდა როლი გაკეტებული. shok.gif შეყვარებული ვარ მაგ გოგოზე. აღფრტოვანებული ვარ რეჯისორული ხერხებით. ჭკუიდან გადამიყვანა რამოდენიმე სცენამ. დიდი ხანია ასე არ მისიამოვნია სპექტაკლიდან. და ის 4 საათი შეუმჩნევლად არადამღლელად კი არადა ემოციებიტ და საინტერესოტ გავიდა.

ამ პოსტში ცვლილებები შეიტანა ანა: 04 October 2009 - 12:15 AM

მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2024 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 04 October 2009 - 12:24 AM

QUOTE(gudmundsdotiri @ Oct 3 2009, 04:23 PM)
ნიკოლა კონტე

უცხოელთაგან რომლებს მირჩევ? ერთი სპექტაკლისთვის მაინც მობაგროვებ ფულს და აუცილებლად წავალ. smile.gif
View Post
რავი მე ერტ ვურცჰიე " ქარიშხალზე" წამოსულიყო და წამოვიდა მაგრამ მრე მიტხრა 11 ლარად ლუდს ხომ დავლევდიო., დლუდის დალევა ჯობდა მარტლაც., ხოდა რავი აბა ზნელია რცჰევა. აი ფაუსტი რო გენახა კარი იქნბებოდა.
მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2025 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 04 October 2009 - 01:07 AM

ნუ ნეკროშუსის ფაუსტისგან კმაყოფილი და ნასიამოვნები რო გამოვიდოდი მაგას არ უნდა თქმა უბრალოდ ერთს მივხვდი რომ როცა მიდიხარ სპექტაკლზე ჩვეულებრივად უნდა მიუდგე თითქოს ჩვეულებრივად და წინასწარ განწყობა არ შეიქმნა... წინაზე რაც ოტელოზე განვიცადე იგივე ვერ მივიღე მაგრამ ძალიან მაგარი იყო... ბაგდონასზე აღარ ვამბობ არაფერს... გრეთხენი იყო გენიალური... საერთოდ ამბობენ რომ ნეკროშუსი მსახიობები უბრალოდ ფერებად სჭირდება რომ შეავსოს თავისი ხერხები... არადა პირიქით ყველა მსახიობი რასაც ქვია თამაშობენ და თავისულფად გამოხატავენ ყველაფერს... ხელს არ უშლის არც გადატვირთული რეჟისორული ჩანაფიქრები და ასე შემდეგ... სპექტაკლს რაც შეეხება აბსოლუტურად გასულია სადღაცას სხვა სამყაროში... როგორც ოტელო მარა ოტელო მაინც მიწიერ ამბებზეა აგებული და ეს აბსოლუტურად ფილოსოფიური ამბები იყო... ვიგრძენი რომ წინ იყო წამოწეული მამის თემა... ძაან მაგრად ითამაშა თვითონ ბაგდონასმაც როდესაც სცენა ჰქონდა რომ ღმერთს მიმართავს ყველაფრისთვის მადლობა რაც მომეციო მაგრამ ერთადერთი რამ არ მომეცი რომ სრულყოფილი არ ვარო... მეფისტოფელიც ძალიან მაგარი იყოოო.... ოტელოში ეგ მსახიობი როდრიგოს თამაშობდა და მაინც და მაინც არ ჩანდა აქ კიდე ძალიან მაგრად შეასრულა... ნუ ქარიშხლის თუ რაღაცის არ ვიცი ზუსტად სცენაზე არაფერს ვამბობ მეორე მოქმედების დასასრულს თოკებით რომ იყო გაკეთებული კიდევ წიგნები... და რავი კიდე ათასი სიგიჟე... მოკლედ რავი ძააან მაგარი იყო... ბევრი რამე გაუგებარი დარჩა მარა მემგონი ზუსტად მაგაშია საქმე რომ ისე აკეთებს ეს კაცი ამ ყველაფერს რომ გხიბლავს ამ უცნაურობებით და პირიქით გინდება რომ გაიგო და არ დარჩეს გაუგებარი მარა ცხოვრებაშიც ეგრეა... სულ გახსენდება მაგრამ გონებით ვერ ხსნი... მაგრამ გრძნობ რომ უაზრობა არ არის რაღაცა ძალიან ღრმა რამ არის რომელსაც უბრალოდ ვერ ხსნი და ვერ იგებ... მოკლედ მაგარი იყო რა... ნეკრო ზი ბესთ!!! Ramsho.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2026 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 04 October 2009 - 11:23 AM

QUOTE(gudmundsdotiri @ Oct 3 2009, 05:23 PM)
ნიკოლა კონტე

უცხოელთაგან რომლებს მირჩევ? ერთი სპექტაკლისთვის მაინც მობაგროვებ ფულს და აუცილებლად წავალ. smile.gif
View Post


რავი აი ფაუსტი და რომეო და ჯულიეტა წინასწარ ვიცოდი რომ კარგი იქნებოდა და როგორც იძახიან "ვოიცეკი" მაგარი იქნებაო 15შია რუსთაველის თეატრში და სხვა არ ვიცი რავი თუ რამეს გავიგებ დაგიპოსტავთ. დღეს "მოცეკვავე დერვიშებია", მაგრამ არა მგონია რამე განსაცვიფრებელი ვიხილო... ფაუსტი ჯერ-ჯერობით ყველას ჯობდა ვნახოთ შემდეგ რა იქნება... : )
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2027 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ico Icon

 • barnabichich
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Moderators
 • პოსტები: 30116
 • რეგისტრაცია: 25-October 05

Posted 04 October 2009 - 01:13 PM

QUOTE(Nicola Conte @ Sep 26 2009, 02:13 AM)
მე კიდე რომეო და კულიეტას სუბტიტრებს ვაკეთებ დავიტანჯე!!!  user.gif
View Post


რად უნდა მაგას სუბები. სპექტაკლზე ვინმე ისეთი მოვა ვინც პიესის სიუჟეტი არ იცის ? biggrin.gif

ფრენკ ზაპა რომ წავიდა, 1993 წლის 4 დეკემბერი იყო...
მაშინ მოკვდა მუსიკა
----
(Presence :wub:)
--------
FAITH NO MORE - BACK, GOD FORBID, INTO THE MONKEY CAGE!!!
--------
ლუკასი: მთავარ გმირს ინდიანა სმიტი ქვია.
სპილბერგი: სმიტი? არ მომწონს სმიტი.
ლუკასი: კარგი. მაშინ ჯონსი იყოს.
სპილბერგი: ჰო, იყოს ჯონსი.
-----
Hold Devil's Pot of Tea!!
0

#2028 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 04 October 2009 - 02:33 PM

QUOTE(ico @ Oct 4 2009, 01:13 PM)
რად უნდა მაგას სუბები. სპექტაკლზე ვინმე ისეთი მოვა ვინც პიესის სიუჟეტი არ იცის ? biggrin.gif
View Post


რავი აბა მეორე მოქმედება ფაქტიურად დიალოგები იყო და მაინც საჭირო იყო რომ გაგეო რომელი სცენაა ან რაზე საუბრობენ... : )
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2029 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   ანა Icon

 • Golden Member
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 3347
 • რეგისტრაცია: 17-June 07

Posted 04 October 2009 - 11:09 PM

მე ნატურის სცენაზე გადავირიე. პულსზეც და დიდი სახარებაზეც., და კიდევ ძაღლს ვვინც თამაშობდა იმან მომხიბლა. მეფისტოეფელმა დიდად ვერა. და გრედხენმა ხო გადამრია და გადამრია.
მოდი სადმე წავიდეთ..
0

#2030 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   gudmundsdotiri Icon

 • ...და მიაპობს ტალღებს
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Moderators
 • პოსტები: 6886
 • რეგისტრაცია: 27-January 08

Posted 05 October 2009 - 09:47 AM

QUOTE(ანა @ Oct 3 2009, 11:24 PM)
რავი მე ერტ  ვურცჰიე  " ქარიშხალზე" წამოსულიყო და  წამოვიდა მაგრამ მრე  მიტხრა 11 ლარად ლუდს  ხომ დავლევდიო., დლუდის დალევა ჯობდა მარტლაც., ხოდა რავი აბა ზნელია რცჰევა. აი ფაუსტი რო გენახა კარი იქნბებოდა.
View Postაუ რა შედარებაა.. spy.gif

QUOTE(Nicola Conte @ Oct 4 2009, 10:23 AM)
რავი აი ფაუსტი და რომეო და ჯულიეტა წინასწარ ვიცოდი რომ კარგი იქნებოდა და როგორც იძახიან "ვოიცეკი" მაგარი იქნებაო 15შია რუსთაველის თეატრში და სხვა არ ვიცი რავი თუ რამეს გავიგებ დაგიპოსტავთ. დღეს "მოცეკვავე დერვიშებია", მაგრამ არა მგონია რამე განსაცვიფრებელი ვიხილო... ფაუსტი ჯერ-ჯერობით ყველას ჯობდა ვნახოთ შემდეგ რა იქნება... : )
View Postოქ smile.gif
My mother she butchered me,
My father he ate me,
My sister, little Ann Marie,
She gathered up the bones of me
And tied them in a silken cloth
To lay under the juniper.
Tweet twee, what a pretty bird am I!
0

#2031 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 07 October 2009 - 08:40 PM

so, so _ზე არ წავსულვარ თქვეს ნორმალური იყოოო!!! : )
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2032 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   annta Icon

 • გრძელფეხება ბულგარელი
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 12088
 • რეგისტრაცია: 13-December 08

Posted 07 October 2009 - 11:57 PM

საინტერესო იყო თქვენი პოსტები...
მეგობრებიც იყვნენ და საბოლოოდ მეტნაკლებად სრულყოფილი შთაბეჭდილება შემექმნა...
War!
I am Fire!
”სმაილიკი” თვალში მედიდება...
0

#2033 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 08 October 2009 - 03:31 PM

"ზიგმუნდის ოინები" ვნახე დღეს უგენიალურესი იყო!!! ძააან მაგარი ვისიამოვნეე!!! ხვალეც არის გრიბოედოვის მცირე სცენაზე პროსტა ყველაფერი გადადევით და წადით და ნახეთ!!! ძაან მაგარი იყო!!! ესე კაი ხანია არ მისიამოვნია დაჟე ფაუსტზე!!! ალბათ იმიტო რო წინასწარ ვიცოდი რომ კარგი იქნებოდა და ამას კიდე არ მოველოდი მარა მაგას რა მნიშვნელობა აქვს!!! პროსტა მართლა ღირს მაგ სპექტაკლზე წახვიდეთ!!! მაგარი იყო ძააან!!! Ramsho.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2034 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   chiaroscuro Icon

 • Newbie
 • Pip
 • ჯგუფი: Newbie
 • პოსტები: 6
 • რეგისტრაცია: 02-January 09

Posted 13 October 2009 - 04:29 PM

სალამი!
ხომ არ იცით შინელი სპექტაკლი რამდენ ხანს გრძელდება?!
0

#2035 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 13 October 2009 - 09:56 PM

დღეს სომხურ ჰამლეტზე ვიყავი... ნოუ ქომენთ... user.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2036 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   annta Icon

 • გრძელფეხება ბულგარელი
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 12088
 • რეგისტრაცია: 13-December 08

Posted 13 October 2009 - 11:07 PM

QUOTE(Nicola Conte @ Oct 13 2009, 09:56 PM)
დღეს სომხურ ჰამლეტზე ვიყავი... ნოუ ქომენთ...  user.gif
View Post


ადამიანში იყავი? biggrin.gif

რაგინდოდა?

კამანდიროვკით გამოგიშვეს ავლაბარში? JohnDeacon.gif
War!
I am Fire!
”სმაილიკი” თვალში მედიდება...
0

#2037 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   piero Icon

 • bubu
 • PipPipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 13471
 • რეგისტრაცია: 04-June 07

Posted 13 October 2009 - 11:20 PM

blush.gif

http://www.youtube.c...VKDiafUlc8&NR=1

ამ პოსტში ცვლილებები შეიტანა piero: 13 October 2009 - 11:21 PM

[media]http://www.youtube.com/watch?v=D0QKbnCDW94[/media]

...............................................................
0

#2038 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 14 October 2009 - 12:36 PM

QUOTE(annta @ Oct 13 2009, 11:07 PM)
ადამიანში იყავი? biggrin.gif

რაგინდოდა?

კამანდიროვკით გამოგიშვეს ავლაბარში? JohnDeacon.gif
View Post


რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე იყო ფესტივალის ფარგლებში... biggrin.gif
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

#2039 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   KALATOZIK Icon

 • Super Member
 • PipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 1014
 • რეგისტრაცია: 28-March 07

Posted 17 October 2009 - 02:31 PM

გუშინ ვიყავი დოიაშვილის "ბაკბეტზე". ახლაც შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. მანამდე ასეთი სცენური მიგნებები, თეატრალური პირობითობის ექსპრესია მხოლოდ "დოგვილში" განვიცადე. არაჩვეულებრივი, მისტიკური გარემო სუფევს და მსახიობებიც ბრწყინვალედ ასრულებენ თავის როლებს. განსაკუთრებით გამოვყოფდი აჩიკო სოლოღაშვილს, ბუთხუზს, თორნიკე გოგრიჭიანსა და, რა თქმა უნდა, ჩემს სიამაყეს - ნანკას smile.gif ვინმეს თუ გინახავთ ეს სპექტაკლი? აუცილებლად გირჩევთ წახვიდეთ. დარწმუნებული ვარ მადლობას მეტყვით რჩევისთვის smile.gif
КРИТИК - Мы страшные, потому что работаем над этим...

kalatozishvili.wordpress.com
0

#2040 მომხმარებელი არაა ფორუმზე   Nicola Conte Icon

 • mushti!!!
 • PipPipPipPipPip
 • ჯგუფი: Members
 • პოსტები: 2943
 • რეგისტრაცია: 06-June 07

Posted 17 October 2009 - 06:28 PM

ვაპირებ მაკბეტზე წასვლას... ამბობენ გოგრიჭა კარგად ასრულებსო...
nekrosius the best!!!

-------------------------------------------
www.myspace.com/nika_vachnadze
0

 • (58 Pages)
 • +
 • « First
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • Last »
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 მომხმარებელი ათვალიერებს ამ თემას
0 მომხმარებელი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმური მომხმარებელი